Oferta

Głównym przedmiotem mojej działalności jest świadczenie usług związanych z wyceną nieruchomości. Swoją ofertę  kieruję do osób fizycznych, osób prawnych oraz instytucji publicznych.

 

Oferuję wykonanie operatów szacunkowych dotyczących:
 • nieruchomości lokalowych mieszkalnych,
 • nieruchomości lokalowych użytkowych,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami niemieszkalnymi,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).
Wyceny sporządzam między innymi dla celów:
 • określenia wartości nieruchomości do ustalenia ceny sprzedaży,
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 • określenia wartości odszkodowań i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi,
 • określenia wartości przy ustalaniu opłat adiacenckich,
 • określenia wartości do ustalenia zdolności kredytowej (zabezpieczenia kredytu),
 • określenia wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego (opłaty planistyczne),
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości.

   

Cennik

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego uzależniony jest od rodzaju wycenianej nieruchomości, wielkości jej części składowych, stanu dokumentacji przekazanej przez zleceniodawcę a także od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego, niezbędnego do wykonania wszystkich czynności w procesie szacowania.
W celu ustalenia kosztów wyceny proszę o przesłanie zapytania na adres email lub kontakt telefoniczny.